Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z platformy szkoleniowej Yedu, dostępnej pod adresem https://yedu.pl.


§ 1 – Definicje
§ 2 – Postanowienia wstępne
§ 3 – Zawarcie umowy
§ 4 – Płatności
§ 5 – Realizacja umowy
§ 6 – Korzystanie z platformy
§ 7 – Reklamacje
§ 8 – Polityka prywatności
§ 9 – Postanowienia końcowe


§ 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z platformy Yedu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy sprzedającym a kupującym.

2. Platforma  – platforma szkoleniowa dostępna pod adresem https://yedu.pl.

2. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy: Yedu Arkadiusz Podlaski, ul. Starowiejska 52/53, 80-534 Gdańsk, NIP: 8762250455, zarejestrowany w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

3. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy.

4. Kurs – produkt online w postaci szkolenia internetowego, przygotowany przez sprzedającego..

5. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym, której integralną częścią jest regulamin.

7. System płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu sprzedającego, z którego systemem zintegrowana jest platforma oraz w którym sprzedający posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności.


§ 2 – Postanowienia wstępne

1. Korzystanie z platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

2. Regulamin określa w szczególności: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawarcia i rozwiązania umowy sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Przepisy regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przedmiotem działalności sprzedającego jest udostępnianie kursów internetowych. Sprzedawane kursy wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na podstronach platformy.

6. Do korzystania z platformy niezbędny jest dostęp do internetu. Oby przeglądać zawartość kursów, potrzebny jest komputer, tablet lub smartfon, wyposażony w przeglądarkę internetową.


§ 3 – Zawarcie umowy

1. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez kupującego zamówienia za pomocą formularza zamówień.

4. W formularzu zamówień kupujący wskazuje:
– imię i nazwisko uczestnika kursu,
– adres email, dzięki któremu będzie można zalogować się na platformie,
– w przypadku działalności gospodarczej dane umożliwiające wystawienie poprawnej faktury VAT: nazwa firmy, adres oraz NIP.

5. Wypełniając formularz, kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

6. Po wypełnieniu formularza zamówienia zamawiający wybiera przycisk „zamawiam i płacę”.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania kupującemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres email podany przez kupującego w trakcie składania zamówienia.


§ 4 – Płatności

1. W przypadku złożenia zamówienia przez kupującego, płatności za dostęp do kursów można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez sprzedającego (w szczególności PayU oraz Paypal).

2. Wszystkie ceny podane na platformie są cenami brutto.

3. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla kupującego i sprzedającego. Nieopłacenie zamówienia oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

4. Kupujący może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez kupującego sposobu płatności.

5. Sprzedający wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co kupujący wyraża zgodę.


§ 5 – Realizacja umowy

1. Dostęp do platformy uruchamiany jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Kupujący otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez sprzedającego potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs. Mail z potwierdzeniem zapłaty i dostępami wysyłany jest automatycznie.

3. Dane do logowania na platformie sprzedający przesyła na adres mailowy podany przez kupującego w formularzu zamówień.

4. Czas dostępu do kursu jest ograniczony do 12 miesięcy od zakupu. Ze względu na charakter kursu, czas dostępu może być krótszy lub dłuższy. Wówczas zostanie to dokładnie przedstawione w opisie kursu. Po upływie wskazanego okresu, dostęp do zakupionego kursu wygasa.


§ 6 – Korzystanie z platformy

1. Korzystanie z zasobów platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez sprzedającego.

2. Kupujący zapoznaje się z materiałami kursu we własnym zakresie.

3. Prawa autorskie majątkowe do kursów, w tym do każdego z jego elementów, przysługują sprzedającemu.

4. Kupujący, który złożył zamówienie na kurs i otrzymał do niego dostęp, zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść kursu zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody sprzedającego.

5. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

6. W przypadku naruszenia przez kupującego dóbr osobistych sprzedającego lub naruszenia postanowień regulaminu, sprzedający podejmie stosowne kroki prawne.

7. Kursy umieszczone na platformie mają charakter edukacyjny. Sprzedający nie gwarantuje kupującemu osiągnięcia zysków, który zastosował się do wskazań przedstawionych w kursie.


§ 7 – Reklamacje

1. Kupujący, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Oświadczenie można złożyć poprzez wysłanie emaila do sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu dokonaną przez niego płatność za kurs.

4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem platformy lub problemami z dostępem do kursu, kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email sprzedającego. W reklamacji kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy.

5. Sprzedający będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres email podany w zgłoszeniu..

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.


§ 8 – Polityka prywatności

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://yedu.pl/polityka-prywatnosci

2. Dane osobowe przetwarzane w ramach kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe są gromadzone w celu prawidłowego działania platformy, przetwarzania płatności, generowania certyfikatów po skończonym kursie czy też w celach kontaktowych.

4. W każdym czasie kupujący może zobowiązać sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również emailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez sprzedającego.


§ 9 – Postanowienia końcowe

1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3. Kontakt ze sprzedającym odbywa się drogą elektroniczną. Korespondencję tradycyjną należy wysyłać na adres siedziby sprzedającego.